Jiráskova chata 100 let

… a takhle to bylo.
Počasí se vydařilo a slunce nás provázelo po celý den, stejně tak jako výborná nálada všech účastníků.
Ve čtvrtek 28. září 2023 tomu bylo přesně 100 let, kdy na Dobrošovském vrchu u skály Žába dokončili náchodští turisté stavbu nové turistické chaty s rozhlednou podle projektu arch. Dušana Jurkoviče. V sobotu 29.9. a v neděli 30. 9. 1923 tehdy proběhly oslavy jak v Náchodě tak i u nové stavby.
Za krásného teplého slunečného počasí se na stejném místě sešlo více než 700 milovníků tohoto místa nejen z Náchoda a okolních měst a obcí ale i turistů z různých míst celé České republiky. Přivítala je chata v novém kabátě, otevřená restaurace a pro hosty zvlášť pozvané, kteří se zapsali nebo zapisují do historie chaty v nedávné minulosti či v současnosti – Klubovna a Zelený salonek. Na akci podpořenou záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla zavítala manželka prezidenta paní Eva Pavlová, hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček i větší část turistů z vedení majoritního vlastníka chaty – Ústředí KČT včele s předsedou KČT Jiřím Homolkou. Oslavy se nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit pozvaný emeritní předseda KČT Jan Havelka, autor publikace turistické chaty KČST a KČT v České republice, který měl vystoupit v úvodu oslav a seznámit přítomné s historií chaty. Zastoupeno bylo i vedení Královéhradecké oblasti KČT včele s předsedou Lubošem Hoškem. V plném pracovním vytížení po celou dobu přípravy a trvání oslav se na jejich zdárném průběhu podílel především přípravný výbor Spolku KČT Náchod včele se Zdeňkem Šolcem, který akci a jejímu zdárnému průběhu věnoval desítky hodin dobrovolné práce a připravil zajímavý kulturní program přibližující dobovými kostýmy oslavy před 100 lety.
Samotný program zahájil v 10.30 hod. moderátor Pavel Rys, člen Náchodské divadelní scény a úvodního slova se ujali předsedové Ústředí KČT Jiří Homolka a Spolku KČT Náchod Jaroslav Rohulán s pohledem do uplynulých 100 let chaty. Zdravici přednesl také hejtman Martin Červíček, který přítomné seznámil se záměrem kraje podpořit nezbytnou rekonstrukci turistické chaty KČT na Zvičině – hoře dobře viditelné z rozhledny JCH.
Vlastní kulturní program zahájil pěvecký sbor HRON založený už v 19. století. Byl účastníkem oslav i před 100 lety. Tentokrát pod vedením Vlastimila Čejpa zazpíval skladby od Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.
Poté vystoupili mladí zpěváci a zpěvačky ZUŠ Náchod a spolek SPONA, který překvapil i rozesmál dobovou scénkou Géniové na Dobrošově.
Následovalo zasazení památeční lípy malolisté. Připravenou zeminu ke kořenům postupně přihodili: paní Eva Pavlová, manželka prezidenta ČR, Zdeňka Horníková bývalá poslankyně parlamentu ČR, a později starostka města Náchoda, která se významným způsobem zasloužila o záchranu chaty na přelomu století, Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje, předsedové Ústředí KČT a Spolku KČT Náchod, i rodiče s dětmi a další přítomní, kteří se o od pódia a stánků ve velkém počtu kolem lípy shromáždili.
Náhle všechny zastavil hlas Radky Jiřičkové z věže Jiráskovy chaty. Lidé vzhlíželi nahoru, viděly vlát velkou státní vlajku a k tomu slyšeli úžasný zpěv státní hymny.. Začali pociťovat dojetí a hrdost, při kterém leckdo i slzel.
Dobové modely oblečení po hymně vyhodnotila porota ve složení Eva Nováková, která se dlouhodobě věnuje historii módy, Eva Pavlová-manželka prezidenta ČR a Lada Benešová, Štěpánová – místopředsedkyně KČT Náchod.
Následující program obohatili výtvarníci ze spolku AMAG z Náchoda, kteří nejen malovali i kreslili v plenéru a tvořili s účastníky oslav společný obraz Jiráskovy chaty, ale také darovali do dražby 4 obrazy. Její výnos bude použit na opravy a údržbu Jiráskovy chaty. Do 15.30 hod. pak hrálo a zpívalo JHT NEŠLAPETO písně a kuplety košilaté i mravoučné. Mnoho přítomných nejen rozezpívalo, ale i roztančilo a nakonec potěšilo přítomné i dvěma přídavky. Od 9 do 12 hodin program do éteru také šířilo živé vysílání ČR HK, přítomna byla i Česká televize.
K domovu se naprostá většina přítomných vydala nejen s úsměvem na tváři, ale i v Duši.
Jaroslav Rohulán, Zdeněk Šolc

(Stručný přehled 100 let historie chaty najdete níže pod fotografiemi) .

Záznam živého vysílání – Český rozhlas Hradec Králové


Stručný sled hlavních události na Dobrošovském kopci od roku 1895:
Alois Bureš, předseda náchodského Sokola a velký propagátor stavby chaty s rozhlednou na Dobrošově začal shromažďovat finanční prostředky na stavbu již v roce 1890.
Podporovatelé stavby ze Sokola včele s Aloisem Burešem zakládají KČT 25. února 1893 jako 15. odbor KČT (naděje na získání finančních darů od Ústředí KČT + zkušenosti z jiných odborů) . Předsedou byl zvolen Alois Bureš, který měl za hlavní cíl postavit na Dobrošovském kopci chatu s rozhlednou.
Odbor prováděl i běžnou turistickou činnost a jako první turistickou cestu vyznačil cestu z Náchoda do Pekla.
31.8. 1895 daruje náchodský Sokol náchodskému KČT stavební pozemky na Dobrošově a již 3. září rozhodl výbor KČT zahájit na těchto pozemcích stavbu rozhledny.
U skály Žába vyrostla přízemní budova s rozhlednou, která byla předána veřejnosti 24.11. nebo 1.12. 1895.
Návštěvnost chaty se postupně zvyšovala a již v roce 1905 výbor KČT projednává návrh na zvýšení rozhledny a rozšíření restaurace! Debaty trvaly několik let, vše rozhodl rok 1910:
V našem regionu působil v té době arch. Dušan Jurkovič, který opravoval a modernizoval pro Bartoně zámek v Novém Měst n.M. a realizoval pro ně i přestavbu starého mlýna v Pekle. A tak ho náchodští požádali o vypracování projektu na novou chatu na Dobrošově. Do roku 1912 byly plány hotovy, ale vypukla 1. světová válka
Po jejím skončení v roce 1918 se rozpočet navýšil desetkrát! A stavba tak mohla být zahájena až v květnu 1923, kdy byly shromážděny finanční prostředky i materiál Základní kámen však byl slavnostně položen o 2 roky dříve, v den narozenin A. Jiráska, tj. 9. července 2021. A.Jirásek vyslovil souhlas s tím, aby chata nesla jeho jméno.
Na Dobrošovském kopci nová Jurkovičova chata stála již 28. září 2023, tj. 4 měsíce po zahájení stavby a z dnešního pohledu přesně před sto lety!
Chata byla postavena, sloužila veřejnosti, ale stále bylo co vylepšovat.
V letech 1924-25 vyrostla pod chatou hospodářská budova rovněž podle návrhu Dušana Jurkoviče-dependence.
V roce 1925 věnovali Bartoňovi chatě agregát, přípojka el. energie byla zřízena až v roce 1931.
V roce 1929 byla chata rozšířena o letní verandu, byl zaveden telefon a vodovod a na rozhledně instalovány měděné rozhledové panely.
I za války pokračoval běžný provoz, byla rozšířena kuchyně a v okolí chaty vysázena kosodřevina a nově byla upravena cesta od chaty do Pekla (dnešní červená)
Hned po válce ještě stačil odbor v roce 1947 vybudovat ústřední topení.
Po Vítězném únoru 1948 následovalo začlenění KČST do jednotné tělovýchovné organizace Sokol a předání chaty družstvu Vzlet.
Roku 1949 byla z chaty odstraněna Jiráskova busta a předána gymnáziu v Náchodě. Dílo Jana Štursy se do chaty vrátilo až v roce 2002.
Roku 1959 byla chata převedena Lidovému spotřebnímu družstvu Jednota v Hronově, které ji v roce 1988 převedlo Českému ústřednímu výboru Svazu československo-sovětského přátelství a v prosinci 1989 se chata opět vrátila hronovské Jednotě.
Po obnovení činnosti odboru KČT v Náchodě byla Jednota Hronov vyzvána k navrácení chaty.
Soudní spory trvaly až do roku 1995, kdy krajský soud v Hradci Králové dal za pravdu Jednotě Hronov. Protože chata byla a stále je vedena jako kulturní památka, měl na ní předkupní právo stát. Okresní úřad v Náchodě toho využil a holou JCH s přilehlým pozemkem od Jednoty Hronov odkoupil za necelých 6 mil. Kč a obratem je převedl na odbor KČT Náchod a Ústředí KČT (podíly po 50%). Obě složky KČT kupní cenu uhradily do konce roku 1999. Ostatní pozemky i s hospodářskou budovou vykoupilo jenom Ústředí za 800 000 Kč od soukromníka.
Aby byl zabezpečen provoz chaty i do budoucna nebylo možné chatu zprovoznit, aniž by proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Již v roce 1995 byla vyhloubena stavební jáma a provedena hrubá stavba nových provozních místností. Poté se stavba pro nedostatek finančních prostředků zastavila na 3 roky. Postup prací v té době závisel jen na prostředcích KČT, dotacích státu a příspěvcích města Náchoda. Finanční prostředky se podařilo shromáždit až v roce 1999.
Byla vypracována nová projektová dokumentace na základě podkladů získaných od ing. arch. Milana Weinera, který studoval Jurkovičovu dokumentaci na přestavbu chaty z třicátých let v archivu v Bratislavě)
Co vše se rekonstrukcí chaty změnilo?
Byly opraveny a rekonstruovány všechny prostory chaty včetně rozhledny
Rozšířeny provozní místnosti, do nového suterénu umístěno zázemí kuchyně a úschovna kol
Antény byly přemístěny z věže rozhledny na nově postavený stožár
Byla postavena čistírna odpadních vod a přípojka plynu z prostředků města Náchoda
Náklady se vyšplhaly ke 30 mil. Kč. Díky přísunu finančních dotací, dobré práci STAVOSu Náchod mohlo otevření opravené chaty proběhnout již 14. září 2002. Vzhledem k nerovnoměrnému finančnímu podílu na přestavbě chaty (Ústředí rekonstrukci zafinancovalo řádově v desítkách mil. Kč. KČT Náchod v jednotkách milionů, byl upraven majetkový podíl obou partnerů na chatě na dnešních 21/40 pro Ústředí KČT a 19/40 pro KČT Náchod.
Od té doby chata prošla klidnějšími obdobími. A to jak za manželů Štěpánkových v letech 2002-2017, tak i manželů Semerákových v letech 2015-2022, přestože se mezi lety 2015-2022 začaly stupňovat problémy s vytápěním chaty v zimním období. Způsobeny byly prohlubujícími se závadami v tepelných izolacích. Vyvrcholily v březnu 2018, kdy mráz roztrhal vodovodní trubky vedené pod šindelovým pláštěm. Při větších mrazech bylo možné temperovat pokoje pouze na max. teplotu 12 oC.
Pro lepší zateplení chaty se v roce 2022 začaly postupně vyměňovat a doplňovat izolace ve všech pokojích, vyměnila se skla v oknech restaurace, v Zeleném salonku a v klubovně za skla s lepšími isolačními vlastnostmi a na rok 2024 připravuje KČT i výměnu plynových kotlů za nové úspornější ve spotřebě plynu o cca 30 %. Rovněž se instaloval v průběhu 1. pololetí 2023 kamerový zabezpečovací systém a nakonec před týdnem se vyměnily za nové rozhledové panely na věži rozhledny.
Popřejme paní Vodičkové, současné nájemnici, aby v podnikání prosperovala a aby si k ní nacházelo cestu stále více hostů. Chatě každý z nás nejlépe pomůže tím, že se stane jejím zákazníkem.
Milá chato dobrošovská: Buď i nadále požehnána a všechny bouře překonávej jako dosud. A našim potomkům vyprošujeme, aby Ti za dalších sto let mohli přát alespoň to samé!