Historie Spolku KČT Náchod

Historie odboru KČT Náchod – dnes Spolku KČT Náchod

V Náchodě byl ustaven odbor KČT na valné hromadě 25. února 1893. Asi tři roky předtím již v Náchodě existoval turistický spolek. Prvním předsedou odboru se stal člen městské rady a známý veřejný pracovník Alois Bureš. Dalšími členy výboru byli dr. Čížek, Vojtěch Matějka, Karel Letzel, V. Lokvenc a Otto Muller.

Jedním z významných cílů  výboru bylo postavení rozhledny na Dobrošově, který se podařilo brzy naplnit. Již v roce  1895 stála u  skály Žába  chata – útulna. Byla přízemní, s celkově zastavěnou plochou  120 m2, se dvěma místnostmi pro hostinského a menší restaurační  pro návštěvníky.  Uprostřed chaty stála rozhledna vysoká 6 m. Ta byla kryta střechou a byl z ní rozhled jedině okny.

Výbor rovněž pořádal turistické vycházky do okolí Náchoda, zřizoval stezky a označoval chodníky, upravil a označil cestu z Náchoda podél Metuje do Pekla (cesta z Nového Města do Pekla byla vyznačena novoměstským odborem KČT v roce 1896),  Dále získal podporu města Náchoda ke zbudování stezky lesem Montace k hranicím v Bělovsi.  Od roku 1908 se staly členy odboru KČT Náchod také lyžaři.

Od založení do začátku 1. světové války i po ní ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století vykonal odbor mnoho užitečné a náročné práce pro propagaci turistiky v Náchodě. Získal významné postavení v severovýchodních Čechách a patřil k nejpočetnějším a stále činným odborům. Přispěl k tomu, že Náchod vešel ve známost a přilákal celou řadu jednotlivých turistů, skupin i významných osobností.  Je třeba zdůraznit, že  základním pilířem a společenským centrem náchodských turistů  v tomto období vždy byla  chata na Dobrošově. 

Rozhodnutí o dočasném uzavření chaty (v rámci budování obranného vojenského systému) v letech 1937-1938 mělo nepříznivý vliv na činnost odboru.Na začátku nové zimní sezóny v roce 1937 se 6.listopadu sešlo na Jiráskově chatě k prvnímu mazání 91 účastníků  a rozcházelo se s otázkou: “Chato, kdy se opět pod tvou střechou sejdeme?”. Rozhodnutí o dočasném uzavření chaty v letech 1937-1938 mělo nepříznivý vliv na činnost odboru. Po jejím navrácení v prosinci  1938 se aktivita odboru opět začala rozvíjet.

Po druhé světové válce odbor vydává “Průvodce Náchodem”, pohlednice Náchoda, připravuje zájezdy a opravuje  značení turistických stezek. Na dobrošovské chatě organizuje lyžařské kurzy pro cvičitele z řad turistů. Dále zařizuje nákladné opravy chaty a přednášky členů odboru o kraji Boženy Němcové a Aloise Jiráska, o které byl takový zájem, že 206 žadatelů nemohlo být uspokojeno..

Přípravy na 55. výročí trvání odboru a 25. výročí Jiráskovy chaty, projednávané v lednu 1948, byly koncem roku pozastaveny. Odbor musel přejít pod Československou obec sokolskou. 6. června 1950 přebírá veškerý majetek odboru SOKOL – Vzlet národní podnik. Tím skončila činnost odboru KČT Náchod. Turistika byla nadále řízena tělovýchovnými orgány.

Aktivita oddílů turistiky ČSTV nebyla od 60. let dvacátého století  zdaleka malá. Díky obětavým dobrovolným funkcionářům se mohli milovníci pěšího pohybu v přírodě účastnit organizovaných pochodů, výletů , zájezdů, soutěží, letních turistických srazů apod. Také vytvořená tradice značení cest nezanikla a  hustá síť pěších turistických tras  byla dobře  udržována.

Činnost Klubu českých turistů i odboru KČT Náchod byla obnovena v roce 1990. Zájemcům o členství v odboru v Náchodě byly od počátku roku 1991 předávány přihlášky a na jejich základě vystavovány nové členské legitimace KČT. Na konci roku 1991 měl odbor 73 členů. První valná hromada obnoveného odboru se  sešla v roce 1990 s účastí více než padesáti členů. 25.8. 1994 získal odbor právní subjektivitu registrací stanov na Ministerstvu vnitra ČR. Od tohoto data se stává  občanským sdružením s názvem Klub českých turistů Náchod a organizační smlouvou s Klubem českých turistů  s celorepublikovou působností se zavázal respektovat stanovy KČT a další celoklubové předpisy. Po celá devadesátá léta dvacátého století až do současnosti připravuje výbor  KČT Náchod kalendáře akcí. Nabízí  v nich turistické pochody pro pěší,,  výlety na kolech, zájezdy po České republice i jiné turisticky zaměřené akce. Dlouholetou tradici měla “Zima na Náchodsku”- memoriál Vladimíra Škaroupky” a letní zpravidla týdenní akce pro pěší a cyklisty „Pohraniční hory“.

Velká pozornost byla stále věnována značení turistických tras  pro pěší a od roku 1997 i  pro cyklisty. Členové KČT Náchod pečují o 808 km pěších tras a 424 km cyklotras. Významným datem  v  novém,  stále se rozvíjejícím odvětví turistiky,  se stal říjen 2003, kdy město Náchod  předalo cykloturistům  první nově upravený, cca 600 m dlouhý úsek cyklostezky z Jizbice k Jiráskově chatě na Dobrošově – první na Náchodsku. K opravě původní  nesjízdné zemědělské cesty  bylo použito  technologie běžně užívané v Krkonošském národním parku.

V roce 1992 koupil KČT Náchod v Náchodě – Bělovsi objekt  Tepny, z něhož vybudoval vlastními silami turistickou ubytovnu o kapacitě 45 lůžek.  Za provozu je zlepšováno její vnitřní vybavení a vnější vzhled. Současně s tím věnoval KČT Náchod  po roce 1990 dlouholeté úsilí a zájem o zpětné získání a zprovoznění Jiráskovy chaty na Dobrošově. Tato trpělivá a důsledná snaha byla korunována významným úspěchem – 14. září 2002 byla moderně vybavená chata otevřena pro veřejnost. Zájem o turistiku  na prahu dvacátého prvního století rostl. KČT Náchod registroval začátkem nového tisíciletí až 250  členů. Jejich počet ve druhém desetiletí 21. století se každoročně pohybuje mezi 160 – 180.

Jedním z významných cílů  prvního výboru klubu bylo postavení rozhledny na Dobrošově, který se podařilo naplnit již v roce  1895.